nlen

Algemene voorwaarden

Indien u zich voor de FC Twente Voetbalschool, FC Twente Clinic, FC Twente Voetbalkamp, de trainer/coach modules of de Teamclinic aangeboden door
Holland Football University VOF, hierna te noemen HFU, heeft ingeschreven, gaat u
akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

1. Definities
1.1 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen HFU en opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van HFU.
1.2 “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de internetsite www.hollandfootballuniversity.com”.
1.3 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met HFU
aangaat.
1.4 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen HFU en Opdrachtgever ter zake van één of meer door HFU ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.5 “Deelnamekosten”: de totale som van de door HFU ter zake van een met opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.
1.6 “Holland Football University VOF”: Holland Football University, gevestigd te Enschede.
De programma’s van FC Twente University worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van HFU.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op alle door HFU gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende, of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende de “FC Twente University Voetbalschool, de Camps, de Clinics, de coachmodules en de teamclinic”.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten van HFU anders dan de “FC Twente University Voetbalschool, de Camps, de Clinics, de coachmodules en de teamclinic.”
2.3 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door HFU uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van, of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien HFU daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.5 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.6 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van
kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van HFU zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt, het formulier heeft verstuurd en het deelnemersbedrag door HFU is ontvangen. HFU stuurt u de definitieve bevestiging van deelname.
3.3 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 14 kalenderdagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt. Indien binnen de termijn van 14 dagen de dienst wordt geleverd door HFU aan Opdrachtgever ziet Opdrachtgever af van de bedenktijd.

4. Betaling
4.1 Overboeking: HFU biedt de mogelijkheid via overboeking te betalen. Bij deze betaalmethode maakt u het bedrag over naar het door HFU aangegeven rekeningnummer, uiterlijk op de datum die door HFU wordt aangereikt.

5. Instructies en gedragsregels
5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle, naar het oordeel van HFU redelijke, aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient
Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke HFU nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door HFU wordt bemoeilijkt, kan door HFU van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.
5.3 Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst hanteren wij onder andere volgende huisregels:
– We gaan respectvol met elkaar om. Dit geldt voor de deelnemers onderling, de staf en de
organisatie.
– Het is verboden om stimulerende middelen te gebruiken, zoals alcohol en drugs.
– Het is verboden om op het trainingscentrum te roken.
5.4 De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige verzekering van Deelnemer.
(Ziektekostenverzekering en WAverzekering).

6. Aansprakelijkheid van HFU
6.1 Eventuele schade aan bagage en andere persoonlijke eigendommen van Deelnemer blijven te allen tijde voor risico van Deelnemer.
6.2 Het is de verantwoordelijkheid van Deelnemer om HFU in te lichten over persoonlijke details / allergieën / diëten van Deelnemer die van belang zijn voor het deelnemen aan de activiteit. HFU gaat te allen tijde vertrouwelijk om met de informatie.
6.3 Deelnemer is zich ervan bewust dat deelname risico’s en gevaren voor Deelnemer met zich kan meebrengen. Dit zijn, maar niet beperkt tot: lichamelijke verwondingen zoals maar niet beperkt tot letsel aan gezicht, lichaam en ledematen, geestelijk letsel, blijvende handicaps, of het niet (geheel) uit kunnen blijven oefenen van een beroep.
6.4 Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
6.5 HFU is slechts aansprakelijk voor door Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van HFU, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de HFU is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.
6.6 HFU is nimmer aansprakelijk voor door Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van HFU. Onder overmacht wordt mede verstaan elke
van de wil van HFU onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen HFU en Deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen bij HFU en/of op de route, weersomstandigheden, etc.

7. Annulering door Opdrachtgever
7.1 Annulering dient schriftelijk per post, of per e-mail te geschieden, waarbij de datum van de poststempel, of van het e-mailbericht als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
7.2 Bij annulering van het evenement door één van de volgende redenen: ziekte, blessure of ernstige calamiteiten gelden de annuleringsvoorwaarden zoals bedoeld in lid 7.4. In geval van ziekte of blessure dient een doktersverklaring te worden overhandigd aan HFU. Een ernstige calamiteit is ter beoordeling van HFU.
7.3 Andere redenen voor annuleren kunnen worden aangedragen, met de daarbij horende administratie- en annuleringskosten als gevolg zoals bedoeld in lid 7.4.
7.4 Bij annulering van de Overeenkomst voor een Voetbalactiviteit wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening gebracht:
€12,50 administratie en annuleringskosten, wanneer de annulering vanwege een ziekte, blessure of ernstige calamiteit ontvangen is. €12,50 administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering meer dan 6 weken voor het evenement ontvangen is. 25% van het inschrijfgeld + adm. en annuleringskosten, waarbij de annulering 2 tot 6 weken voor het evenement
ontvangen is. 50% van het inschrijfgeld + adm. en annuleringskosten, waarbij de annulering 7 tot 14 kalenderdagen voor het evenement ontvangen is. 75% van het inschrijfgeld + adm. en annuleringskosten, waarbij de annulering 7 tot 2 kalenderdagen voor het evenement ontvangen is. 100% van inschrijfgeld + adm. en annuleringskosten, waarbij de annulering maximaal op de dag voor het evenement schriftelijk of telefonisch ontvangen is. Wanneer er annulering plaats vindt tijdens een activiteit offreert HFU een tegoedbon naar rato van het inschrijfgeld in relatie tot de gemiste tijd/deelactiviteiten. De tegoedbon wordt verstrekt door middel van een mailbericht.
7.5 Een annulering wordt door HFU altijd schriftelijk per post, of per e-mailbericht bevestigd.

8. Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog zeven dagen door HFU bewaard. Hierover wordt gecommuniceerd naar de Deelnemers. Na het verstrijken van deze
periode is HFU gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.

9.Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank.

10. Overige bepalingen
Beeldmateriaal van activiteiten van HFU en haar deelnemers, opgenomen terplekke en op diverse locaties, kunnen door HFU worden gebruikt in haar communicatiemiddelen ter
promotie van activiteiten van HFU. Indien Opdrachtgever zulks niet gewenst vindt, wordt opdrachtgever verzocht dit voorafgaand aan de activiteit schriftelijk, of per e-mailbericht kenbaar te maken bij de organisatie van HFU.


KvK nummer 54629802 | BTW nummer 8513.79.114.B.01
©2015 Holland Football University   |    Algemene voorwaarden   |    Sitemap    |   Webdesign: Webton.nl